Brisanje proizvoda iz korpe

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?


OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE KRAJNJIH POTROŠAČA

Potrošači koji su kupili proizvode preko sajta www.market.metalac.com, mogu podneti reklamaciju lično u svim prodajnim objektima Metalac Market, e-mail-om na e-mail adresu kontakt@market.metalac.com, telefonom pozivom kontakt centra na broj 032/40 40 40 ili poštom na adresu Kragujevacka 17 32300 Gornji Milanovac. 

Prilikom podnošenja reklamacije potrošači su u obavezi da dostave neki dokaz o kupovini (fiskalni isečak, račun A4, garantni list, slip ili neki drugi pisani dokument koji dokazuje da je predmetni proizvod kupljen preko sajta www.market.metalac.com).
U slučaju da se reklamacija podnese telefonom, obaveza potrošača je da naknadno dostavi dokaz o kupovini – na e-mail adresu prodavca, (sa proizvodom) brzom poštom ili poštom na adresu prodavca:Kragujevacka 17, 32300 Gornji Milanovac. 

Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvredi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
 
Prodavac je u obavezi da potrošaču dostavi odgovor o opravdanosti i načinu rešavanja reklamacije u roku od 8 dana nakon prijema reklamacije na adresu koju potrošač navede u reklamacionom zapisniku. Rok za rešavanje reklamacije se prekida kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor trgovca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

U slučaju da prodavac odbije reklamaciju, dužan je da pruži odgovarajuće obrazloženje potrošaču, da ga obvesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. 

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi izdavaocu garancije.

Prilikom obrade podataka o ličnosti, prodavac će postupati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Sl. Gl. RS br. 87/2018 ).

VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi Заштита потрошача (mtt.gov.rs)

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podonošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova ne primenjuje se, pored ostalog:
•    U potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
•    Za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
•    Na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
•    Na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
•    U postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.